HOSE: Loại bỏ cổ phiếu TAC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

16/05/2022 13:42

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếuTAC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

–         Cổ phiếu bị loại bỏ: TAC – Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

–         Lý do: bị hủy niêm yết theo Quyết định số 252/QĐ-SGDHCM ngày 19/4/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

–         Ngày hiệu lực: 20/5/2022.

–         Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.