HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức

13/05/2022 15:05

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Châu Đức như sau: