HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 23/05/2022)

23/05/2022 16:59

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thống kê giao dịch tự doanh (ngày 23/05/2022) như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):