HOSE: Loại bỏ cổ phiếu ROS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

24/05/2022 14:59

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu ROS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

–           Cổ phiếu bị loại bỏ: ROS (Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros)

–           Lý do: Cổ phiếu ROS bị đưa từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát theo Quyết định số 331/QĐ-SGDHCM ngày 23/05/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.

–           Ngày hiệu lực: 30/05/2022.

–           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.