Điểm tin giao dịch 25.05.2022

25/05/2022 17:08

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
25-05-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,268.43 35.05 2.84 16,574.25      
VN30 1,310.70 37.99 2.98 6,490.04      
VNMIDCAP 1,732.24 65.14 3.91 6,502.89      
VNSMALLCAP 1,654.83 56.67 3.55 2,544.98      
VN100 1,266.33 39.65 3.23 12,992.93      
VNALLSHARE 1,289.32 40.69 3.26 15,537.90      
VNXALLSHARE 2,093.81 66.34 3.27 17,571.64      
VNCOND 2,045.24 92.70 4.75 729.20      
VNCONS 853.86 24.16 2.91 1,267.49      
VNENE 570.53 30.29 5.61 413.31      
VNFIN 1,332.94 46.84 3.64 3,884.02      
VNHEAL 1,684.56 41.19 2.51 27.22      
VNIND 886.89 34.24 4.02 3,237.30      
VNIT 2,806.54 180.36 6.87 463.58      
VNMAT 2,029.03 22.96 1.14 2,881.10      
VNREAL 1,599.48 30.18 1.92 2,249.57      
VNUTI 918.26 27.97 3.14 376.39      
VNDIAMOND 1,917.72 95.82 5.26 2,805.94      
VNFINLEAD 1,745.73 66.29 3.95 3,433.47      
VNFINSELECT 1,777.88 62.47 3.64 3,884.02      
VNSI 2,016.05 72.89 3.75 3,735.78      
VNX50 2,122.23 64.26 3.12 10,443.72      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 616,951,500 15,776    
Thỏa thuận 38,291,373 799    
Tổng 655,242,873 16,574    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 39,492,041 HHV 7.00% PDN -6.29%    
2 STB 20,351,500 PGC 7.00% GMH -6.02%    
3 SSI 17,343,300 PVT 6.99% TNC -4.73%    
4 SHB 16,856,500 VOS 6.99% TGG -4.17%    
5 GEX 16,250,792 DQC 6.99% ROS -3.51%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
36,423,400 5.56% 32,710,241 4.99% 3,713,159
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,049 6.33% 1,043 6.29% 6
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5,901,841 HPG 201,689,641 STB 59,402,730  
2 CTG 3,230,200 KDC 102,461,160 DXG 23,929,900  
3 VND 3,226,900 SSI 86,401,795 DPM 21,962,700  
4 DXG 3,060,500 CTG 85,888,045 GEX 21,498,980  
5 SSI 3,021,900 REE 84,867,640 DCM 21,075,600  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 IMP IMP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 24/06/2022.
2 CACB2103  CACB2103 (chứng quyền ACB/VCSC/M/AU/T/A1) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
3 CFPT2111  CFPT2111 (chứng quyền FPT/VCSC/M/AU/T/A4) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
4 CHPG2119  CHPG2119 (chứng quyền HPG/VCSC/M/AU/T/A3) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
5 CMSN2111  CMSN2111 (chứng quyền MSN/VCSC/M/AU/T/A4) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
6 CMWG2113  CMWG2113 (chứng quyền MWG/VCSC/M/AU/T/A6) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
7 CPNJ2110  CPNJ2110 (chứng quyền PNJ/VCSC/M/AU/T/A5) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
8 CSTB2112  CSTB2112 (chứng quyền STB/VCSC/M/AU/T/A2) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
9 CVIC2109  CVIC2109 (chứng quyền VIC/VCSC/M/AU/T/A2) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
10 CVNM2114  CVNM2114 (chứng quyền VNM/VCSC/M/AU/T/A2) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
11 CVRE2114  CVRE2114 (chứng quyền VRE/VCSC/M/AU/T/A1) hủy niêm yết 3.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 25/05/2022, ngày GD cuối cùng: 20/05/2022.
12 SVD SVD niêm yết và giao dịch bổ sung 10.840.357 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 25/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2022.
13 SVD SVD niêm yết và giao dịch bổ sung 10.840.357 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 25/05/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/05/2022.