HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 07/06/2022)

07/06/2022 16:55

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thống kê giao dịch tự doanh (ngày 07/06/2022) như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):