HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ FIR

10/06/2022 17:52

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau: