Điểm tin giao dịch 10.06.2022

10/06/2022 17:46

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,284.08 -23.72 -1.81 16,957.23      
VN30 1,325.69 -17.23 -1.28 6,008.25      
VNMIDCAP 1,744.63 -44.70 -2.50 7,528.83      
VNSMALLCAP 1,657.37 -49.93 -2.92 2,523.38      
VN100 1,279.23 -21.12 -1.62 13,537.08      
VNALLSHARE 1,301.51 -22.96 -1.73 10,191.61      
VNXALLSHARE 2,105.26 -37.38 -1.74 18,313.65      
VNCOND 2,192.35 -62.12 -2.76 852.96      
VNCONS 896.03 -12.43 -1.37 2,056.11      
VNENE 602.42 -33.40 -5.25 546.46      
VNFIN 1,321.06 -18.06 -1.35 3,279.22      
VNHEAL 1,727.91 -39.50 -2.23 21.03      
VNIND 889.96 -25.96 -2.83 3,494.54      
VNIT 2,949.68 -138.23 -4.48 575.73      
VNMAT 2,024.26 -40.99 -1.98 2,217.36      
VNREAL 1,588.64 -7.37 -0.46 2,062.28      
VNUTI 1,007.01 -55.42 -5.22 947.31      
VNDIAMOND 1,992.91 -69.39 -3.36 2,736.70      
VNFINLEAD 1,732.90 -24.97 -1.42 2,878.25      
VNFINSELECT 1,762.03 -24.09 -1.35 3,279.22      
VNSI 2,018.53 -38.20 -1.86 3,548.77      
VNX50 2,132.71 -31.76 -1.47 10,167.78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 561,068,400 15,526    
Thỏa thuận 42,225,920 1,431    
Tổng 603,294,320 16,957    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 POW 26,983,200 SVD 6.92% PET -7.00%    
2 GEX 21,404,500 PXS 6.91% VHC -7.00%    
3 STB 20,166,000 KHP 6.61% ANV -6.98%    
4 ITA 19,221,600 CMV 5.71% ACL -6.98%    
5 SSI 15,762,200 GTA 5.33% GAS -6.97%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
28,147,900 4.67% 28,398,600 4.71% -250,700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,027 6.06% 939 5.54% 87
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 3,907,300 FPT 285,868,230 STB 60,071,430  
2 DXG 3,308,200 STB 87,020,740 CTG 28,201,807  
3 FPT 2,318,500 DGC 86,848,590 DPM 26,756,900  
4 HPG 2,135,900 DXG 81,132,885 DCM 24,358,500  
5 HDB 1,755,600 MWG 80,772,170 DXG 21,030,600  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CACB2202  CACB2202 (chứng quyền CACB02MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/06/2022, ngày GD cuối cùng: 07/06/2022.
2 CHDB2202  CHDB2202 (chứng quyền CHDB01MBS21CE) hủy niêm yết 4.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/06/2022, ngày GD cuối cùng: 07/06/2022.
3 CSTB2203  CSTB2203 (chứng quyền CSTB03MBS21CE) hủy niêm yết 4.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/06/2022, ngày GD cuối cùng: 07/06/2022.
4 CTCB2202  CTCB2202 (chứng quyền CTCB03MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/06/2022, ngày GD cuối cùng: 07/06/2022.
5 CVRE2202  CVRE2202 (chứng quyền CVRE03MBS21CE) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/06/2022, ngày GD cuối cùng: 07/06/2022.
6 COM COM giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển nhượng cổ phần PVOIL TRANS, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 20/06/2022 đến 30/06/2022.
7 BCG BCG giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và thông qua đấu giá cổ phần, dự kiến lấy ý kiến cổ đông ngày 22/06/2022 đến 11/07/2022 tại văn phòng công ty.
8 VNL VNL nhận quyết định niêm yết bổ sung 427.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/06/2022.
9 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/06/2022. 
10 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/06/2022.