HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ BAF

16/06/2022 17:43

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):