HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (16/06/2022)

16/06/2022 08:11

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:

File đính kèm