CBTT Toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.

17/06/2022 16:57

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố toàn văn nội dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết file đính kèm ./.