CBTT Quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

17/06/2022 16:59

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về quyết định thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022.

Chi tiết file đính kèm ./.