HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

17/06/2022 17:05

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 09 giờ 00 ngày 18/06/2022 đến 18 giờ 00 ngày 18/06/2022. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.