HOSE: Thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

21/06/2022 16:14

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá theo lô cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương như sau: