HOSE: Thông báo về việc hủy đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

30/06/2022 09:13

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau: