HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

01/07/2022 09:14

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh như sau: