Điểm tin giao dịch 06.07.2022

06/07/2022 17:16

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
06-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,149.61 -31.68 -2.68 12,568.86      
VN30 1,211.94 -30.11 -2.42 5,315.96      
VNMIDCAP 1,513.08 -42.60 -2.74 4,778.83      
VNSMALLCAP 1,350.32 -38.92 -2.80 1,252.47      
VN100 1,151.69 -29.93 -2.53 10,094.79      
VNALLSHARE 1,162.52 -30.46 -2.55 11,347.26      
VNXALLSHARE 1,879.47 -48.95 -2.54 12,274.20      
VNCOND 1,882.71 -64.77 -3.33 571.68      
VNCONS 796.28 -23.01 -2.81 1,295.63      
VNENE 475.03 -29.29 -5.81 230.21      
VNFIN 1,245.91 -25.10 -1.97 3,807.66      
VNHEAL 1,637.13 -13.90 -0.84 20.60      
VNIND 741.64 -19.84 -2.61 1,605.98      
VNIT 2,649.17 -67.60 -2.49 374.68      
VNMAT 1,640.63 -40.50 -2.41 1,298.49      
VNREAL 1,397.47 -45.94 -3.18 1,633.22      
VNUTI 880.58 -28.95 -3.18 503.84      
VNDIAMOND 1,804.06 -56.70 -3.05 2,415.47      
VNFINLEAD 1,616.80 -35.37 -2.14 3,461.54      
VNFINSELECT 1,661.80 -33.48 -1.97 3,807.66      
VNSI 1,857.52 -53.66 -2.81 2,855.89      
VNX50 1,938.95 -50.30 -2.53 7,929.95      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 511,773,800 11,093    
Thỏa thuận 44,688,928 1,476    
Tổng 556,462,728 12,569    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 29,433,800 DBC 6.83% HDG -18.82%    
2 HAG 29,138,500 SVI 6.82% SMA -7.00%    
3 HPG 18,233,600 VSI 6.62% FRT -7.00%    
4 STB 17,725,300 MDG 6.48% DPG -7.00%    
5 HNG 16,601,300 SFG 5.15% GAS -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
36,822,000 6.62% 58,526,816 10.52% -21,704,816
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,182 9.40% 1,931 15.36% -749
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 9,649,200 FPT 278,735,700 STB 79,753,030  
2 HPG 4,886,100 MBB 262,452,960 CTG 41,773,707  
3 FPT 3,227,900 MSN 249,949,100 DPM 28,753,300  
4 STB 3,207,100 VHM 155,260,099 NLG 26,562,187  
5 HDB 2,953,500 PNJ 125,084,766 DXG 24,070,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TCD TCD niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 cp (phát hành trả cổ tức năm 2020 và ESOP) tại HOSE ngày 06/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 02/08/2021.
2 VNM VNM giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức còn lại năm 2021 (9,5%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 (15%) bằng tiền mặt với tỷ lệ 24,5%, ngày thanh toán: 19/08/2022.
3 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, điều chỉnh nội dung trả cổ tức, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong quý 3 năm 2022.
4 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 13/07/2022.
5 HDG HDG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (số lượng dự kiến: 40.767.763 cp).
6 NHH NHH niêm yết và giao dịch bổ sung 30.353.584 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 06/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 29/06/2022.
7 ACB ACB nhận quyết định niêm yết bổ sung 675.487.019 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/07/2022.
8 FUEKIV30  FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/07/2022. 
9 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/07/2022. 
10 FUEVN100  FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/07/2022.