HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ – CEE, FUEIP100

08/07/2022 08:47

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):