HOSE: Thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ EVF

14/07/2022 09:29

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):