HOSE: Cập nhật thông tin cổ phiếu thành phần Chỉ số VNFINSELECT tháng 7/2022

18/07/2022 15:56

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Chỉ số VNFINSELECT có hiệu lực ngày 01/08/2022, chi tiết file đính kèm: