HOSE: Danh mục cổ phiếu thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index tháng 7/2022

18/07/2022 15:47

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Danh mục cổ phiếu thành phần, Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Tỷ trọng giới hạn vốn hóa của Bộ chỉ số HOSE-Index và chỉ số Phát triển Bền vững có hiệu lực vào ngày 01/08/2022, chi tiết file đính kèm: