HOSE: Thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

14/07/2022 10:56

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc hủy chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre như sau: