HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang

19/07/2022 10:57

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang như sau: