HOSE: Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

19/07/2022 10:58

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long như sau: