Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

26/07/2022 15:38

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/08/2022.
  • Nội dung/Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
  • Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 09/2022
  • Địa điểm họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông.

Chi tiết: file đính kèm ./.