HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 05/08/2022)

05/08/2022 17:51

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thống kê giao dịch tự doanh (ngày 05/08/2022) như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):