Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

05/09/2022 21:09

Ngày 05/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã ban hành Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, có nội dung như sau:

  • Tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Vũ Hồng Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 05/09/2022.
  • Chi tiết: File đính kèm ./.