HOSE: Thống kê giao dịch tự doanh (ngày 15/09/2022)

15/09/2022 17:14

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thống kê giao dịch tự doanh (ngày 15/09/2022) như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):