CBTT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty

17/10/2022 14:02

Ngày 17/10/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã ban hành Nghị quyết về việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty, có nội dung như sau:

  • Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đối với Bà Nguyễn Hoàng Phương kể từ ngày 17/10/2022.
  • Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đối với Bà Bùi Thị Hồng Hạnh kể từ ngày 17/10/2022. Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty.
  • Chi tiết: File đính kèm.