HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng

22/10/2022 10:33

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Công trình Tân Cảng như sau: