HOSE: Thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định

27/10/2022 10:35

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc dừng tổ chức bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng tại Công ty Cổ phần PETEC Bình Định như sau: