Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần

24/11/2022 09:37

Công ty Cổ phần PETEC Bình Định công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu cho Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – Công ty Cổ phần như sau: