HOSE: Thông báo thay đổi thành phần của Bộ chỉ số VNX-Index

17/03/2023 15:19

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu APC thuộc chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

STT

Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

1

APC (CTCP Chiếu xạ An Phú)

–    Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM ngày 16/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

23/03/2023

 

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.