HOSE: Thông báo thay đổi thành phần của Bộ chỉ số HOSE-Index

17/03/2023 15:16

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

Rổ chỉ số

Mã Chứng khoán

Lý do

Ngày hiệu lực

VNSmallcap

APC (CTCP Chiếu xạ An Phú)

–    Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM ngày 16/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

23/03/2023

VNAllshare

APC (CTCP Chiếu xạ An Phú)

–    Cổ phiếu APC bị đưa vào diện kiểm soát theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM ngày 16/03/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

23/03/2023

Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không làm thay đổi giới hạn tỷ trọng vốn hóa của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.