Nguyễn Trọng Tấn – Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT – đã mua 43.700 CP

12/04/2017 11:22

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trọng Tấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VC7
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 512.112 CP (tỷ lệ 4,66%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 43.700 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 555.812 CP (tỷ lệ 5,05%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu không đáp ứng kỳ vọng
– Ngày bắt đầu giao dịch: 13/03/2017
– Ngày kết thúc giao dịch: 10/04/2017.