Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

03/04/2019 13:46

Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau: