Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực

13/06/2019 17:44

Vũ Văn Trực báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI như sau: