Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/06/2019 17:04

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI công bố đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: