Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Dã Hạc

04/01/2021 10:06

Lê Dã Hạc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức như sau: