Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

06/01/2021 17:33

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần (mã CK: GVR) như sau: