Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan đến Người nội bộ Hoàng Thị Sáu

06/01/2021 15:48

Hoàng Thị Sáu thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan đến Người nội bộ Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 như sau: