Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2006

06/01/2021 13:23

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền PNJ-HSC-MET02 (mã CK: CPNJ2006) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: