Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG2010

06/01/2021 13:21

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG-HSC-MET05 (mã CK: CMWG2010) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: