Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN2006

06/01/2021 13:17

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MSN-HSC-MET02 (mã CK: CMSN2006) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: