Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CFPT2008

06/01/2021 13:13

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền FPT-HSC-MET04 (mã CK: CFPT2008) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: