Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE2008

06/01/2021 13:10

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VRE-HSC-MET04 (mã CK: CVRE2008) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau: