Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh

07/01/2021 13:12

Nguyễn Thị Thùy Linh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Bamboo Capital như sau: