Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

08/01/2021 13:55

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã CK: DRL) như sau: