Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành cổ phiếu, tăng vố điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ

12/01/2021 15:54

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chi tiết kết quả đợt phát hành cổ phiếu, tăng vố điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ như sau: