Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu

13/01/2021 13:18

Trái phiếu BONDVJC/2019.01 thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu như sau: